کویل آنودایز (طبق سفارش مشتری)
Select Language

کویل آنودایز (طبق سفارش مشتری)

اشتراک گذاری
  • توضیحات
  • نظرات

نیروی الکترومغناطیسی یکی از چهار نیروی بنیادی طبیعت است (سه نیروی دیگر نیروی هسته‌ای قوی، نیروی هسته‌ای ضعیف و گرانش هستند). در نظریهٔ الکترومغناطیس این نیروها به وسیلهٔ میدان‌های الکترومغناطیسی توصیف می‌شوند. الکترومغناطیس توصیف‌گر بیشتر پدیده‌هایی‌ست (به جز گرانش) که در زندگی روزمره اتفاق می‌افتند. الکترومغناطیس همچنین نیرویی‌ست که الکترون‌ها و پروتون‌ها را در داخل اتم‌ها کنار هم نگه می‌دارد. درحقیقت عامل همهٔ نیروهای درون مولکولی، نیروی الکترومغناطیسی است.

نیروی الکترومغناطیسی به دو صورت نیروی الکتریکی و نیروی مغناطیسی بروز می‌کند که دو جنبه‌ از یک چیز (نیروی الکترومغناطیسی) هستند و از این رو ذاتاً به یکدیگر مربوطند. تغییر میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی تولید می‌کند. همچنین تغییر میدان مغناطیسی، میدان الکتریکی تولید می‌کند. این اثر، القای الکترومغناطیسی نام دارد و اساس کار ژنراتورهای برق، موتورهای الکتریکی و ترانسفورماتورها است. میدان الکتریکی عامل چند پدیدهٔ معمول مانند پتانسیل الکتریکی (ولتاژ باتری) و جریان الکتریکی (جریان برق)، و میدان مغناطیسی عامل رانش و ربایش آهنرباها هستند.

انواع سیم پیچ الکترومگنت ها

1-سیم پیج آلومینیومی
2-سیم پیچ مسی
3-سیم پیج آنودایز


مزیت های استفاده از سیم پیچ آنودایز:

- ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺧﻮردﮔﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﮐﺴﺎﯾﺶ
-  ﻣﻘﺎوﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﺎﯾﺶ ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻧﺎﺷﯽ از اﺻﻄﮑﺎك و ﻟﺮزش (ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖﻫﺎي ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس و رزﯾﻦ ﻣﻌﻤﻮلی)
-  ﭼﺴﺒﻨﺪﮔﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﯾﻖ ﺑﺮ روي ﺳﯿﻢ
-  وﻟﺘﺎژ ﺷﮑﺴﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐv/um 20

ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻋﺎﯾﻖ اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم ﮐﻪ در ﻃﯽ ﻓﺮآﯾﻨﺪ اﻟﮑﺘﺮوﻟﯿﺰ ﺑﻪ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯿﺸﻮد ﺑﯿﻦ 1 ﺗﺎ 6 ﻣﯿﮑﺮون 0.001) ﺗﺎ 0.006 ﻣﯿﻠﯽ ﻣﺘﺮ ( ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﻣﻌﻤﻮل ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻪ 0.3 ﺗﺎ 0.5 ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ دارد ، ﺑﺴﯿﺎر ﻧﺎﭼﯿﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺿﺨﺎﻣﺖ آﻧﻮداﯾﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 0.01 ﺑﺮاﺑﺮ ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ﮐﻪ در اﺑﻌﺎد ﮐﻮﯾﻞ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺗﺎﺛﯿﺮﮔﺬار ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد و در ﺟﺎﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﻢ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﮐﻮﯾﻞ ﻣﺤﺪود اﺳﺖ ،
ﮐﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ﻣﯿﺘﻮاﻧﺪ ﺗﻨﻬﺎ ﮔﺰﯾﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺎﺷﺪ .

در
ﻓﻮﯾﻞ آنودایز ﺑﻨﺎﺑﺮ اﻧﺪازهﻫﺎي ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻋﺎﯾﻘﯽ اي ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ وﺟﻮد ﻧﺪارد.ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻋﺎﯾﻖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ ﻧﯿﺰ وﺟﻮد ﻧﺪارد .
در ﮐﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻓﻀﺎ ﺑﺮاي ﻫﺎدي آﻟﻮﻣﯿﻨﻮﻣﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎ ﺑﯿﻦ 0.85 ﺗﺎ 0.995 ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد اﯾﻦ ﻣﻘﺪار ﺑﺮاي ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﮔﺮد ﺑﻪ 0.52 ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ ﯾﺎﻓﺖ .


ﭼﮕﺎﻟﯽ ﻣﺲ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ 3 ﺑﺮاﺑﺮ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم اﺳﺖ ،ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻓﻮﯾﻞ آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮﻣﯽ 1.6 ﺑﺮاﺑﺮ ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ اﺳﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮ داده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺮاي ﻃﺮاﺣﯽ ﯾﮑﺴﺎن اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ، وزن
ﻓﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻧﺼﻒ وزن ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.

در ﻓﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ، اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم در دﻣﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 2000 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ذوب ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ،دﻣﺎي ذوب آﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم 658 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﺳﺖ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﮐﺎرﺑﺮد ﻫﺎي ﻧﺮﻣﺎل داغ ﺷﺪن ﮐﻮﯾﻞ و ﺳﻮﺧﺘﻦ آن ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ .
ﺑﻨﺎﺑﺮ داده ﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻓﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ﺑﺮاي ﮐﺎرﮐﺮد ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ ﺗﺎ دﻣﺎي 500 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﭘﺲ ﻓﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻرا ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ که در ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ در دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 180 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد اﻣﮑﺎن اﮐﺴﯿﺪ ﺷﺪن ﻣﺲ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﺧﺎﻃﺮ ﺑﺮاي دﻣﺎﻫﺎي ﺑﺎﻻﺗﺮ از 180 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﭘﻮﺷﺶ ﻧﻘﺮه ﯾﺎ ﻧﯿﮑﻞ ﺑﺮاي ﻣﺲ ﻧﯿﺎز اﺳﺖﮐﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺮ اﺳﺖ . ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﻣﺲ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس و رزﯾﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ دﻣﺎي ﺣﺪاﮐﺜﺮ 200 درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ ﮔﺮاد ﺟﻮاﺑﮕﻮ ﻫﺴﺘﻨﺪ.


در ﻓﻮﯾﻞ آﻧﻮداﯾﺰ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﻄﺢ ﯾﮑﻨﻮاﺧﺖ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت در ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺳﻄﻮح و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻋﺎﯾﻖ اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﯿﻨﻮم در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﻋﺎﯾﻖ ﻣﻌﻤﻮل ﻓﺎﯾﺒﺮﮔﻼس اﻧﺘﻘﺎل ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺮي دارد ولی در در ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ، ﻋﺎﯾﻖ ﻓﺎﯾﺒﺮ ﮔﻼس و ﻋﺎﯾﻖ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺿﺮﯾﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت ﮐﻤﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﮐﺴﯿﺪ آﻟﻮﻣﻨﯿﻮم دارﻧﺪ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﮐﻮﭼﮏ ﺑﻮدن ﺿﺮﯾﺐ اﺷﻐﺎل ﻓﻀﺎي ﺳﯿﻢ ﻣﺴﯽ ﺑﯿﻦ ﻻﯾﻪ ﻫﺎ و دور ﻫﺎ ﻫﻮا وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﺳﺮﻋﺖ اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد و دﻣﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺧﻮاﻫﺪ رﻓﺖ .

لیست نظرات

محصولات مرتبط

شرکت ارژن تجهیز ایرانیان